Misiunea și viziunea Palatului Copiilor Arad

Palatul Copiilor Arad este o unitate de învăţământ care asigură condiţii pentru participarea copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară, de toate nivelurile, potrivit opţiunii şi vocaţiei lor, la activităţi de petrecere a timpului liber şi programe educative sau de loisir urmărind permanent:

 •  pregătirea copilului în colaborare cu şcoala şi familia pentru formarea şi afirmarea personalităţii sale individuale şi creative
 • aprofundarea,dezvoltarea şi aplicarea cunoştiiţelor dobândite în şcoală prin acţiuni şi programe complementare
 • stimularea creativităţii, a spiritului de echipă
 • dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştiinţe, abilităţi,competenţe
 • oferirea oportunităţii de a crea condiţii egale şi echitabile de acces la dezvoltarea întregului potenţial personal pentru toate categoriile de copii
 • prin programele derulate şi ofertele educaționale ale cercurilor, stimularea implicării copiilor şi tinerilor în promovarea unor valori şi principii etice şi ecologice
 • promovarea  parteneriatelor comunitare şi internaţionale în derulărea programelor
 •  realizare unui marketing modern şi utilizarea factorilor de succes în marketingul instituţiei prin promovarea rezultatelor pozitive obţinute în cadrul unor manifestări
 • creşterea performanţelor în ceea ce priveşte rezultatele aplicării reperelor metodologice minimale revizuite şi orientate spre o viziune curriculară,cu consecinţe directe în creşterea  performanţelor copiilor la toate nivele de activitate.

Colectivul de cadre didactice şi nedidactice, consiliul de administraţie şi directorii Palatului Copiilor doresc :

 •  extinderea experiențelor pozitive inregistrate
 •  extindera spaţiului extracurricular în procesul educaţional în scopul valorificării tuturor   valenţelor educative în interesul superior al copilului
 •  crearea de contexte sporite de aplicare a acestui tip de educaţie (proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice), oferind astfel abordări inter disciplinare,cross-curriculare, transdiciplinare şi exersarea competenţelor şi abilităţilor de viață a personalităţii, pentru toţi copii municipiului.
 •  îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie necesar în contextul schimbărilor complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii ,a societăţii multiculturale,a globalizării.
 • asigurarea tuturor condiţiilor pentru formarea de specialitate şi continuă a personalului
 • identificarea şi atragerea a cât mai multe resurse financiare pentru modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale vitală existenţei instituţiei.
 • dezvoltarea paletei serviciilor pentru comunitate şi multiplicarea parteneriatelor comunitare în contextul cresterii an de an a solicitărilor serviciilor noastre de către comunitate .

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Articole similare