Misiunea și viziunea Palatului Copiilor Arad

Palatul Copiilor Arad este o unitate de învăţământ care asigură condiţii pentru participarea copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară, de toate nivelurile, potrivit opţiunii şi vocaţiei lor, la activităţi de petrecere a timpului liber şi programe educative sau de loisir urmărind permanent:

 •  pregătirea copilului în colaborare cu şcoala şi familia pentru formarea şi afirmarea personalităţii sale individuale şi creative
 • aprofundarea,dezvoltarea şi aplicarea cunoştiiţelor dobândite în şcoală prin acţiuni şi programe complementare
 • stimularea creativităţii, a spiritului de echipă
 • dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştiinţe, abilităţi,competenţe
 • oferirea oportunităţii de a crea condiţii egale şi echitabile de acces la dezvoltarea întregului potenţial personal pentru toate categoriile de copii
 • prin programele derulate şi ofertele educaționale ale cercurilor, stimularea implicării copiilor şi tinerilor în promovarea unor valori şi principii etice şi ecologice
 • promovarea  parteneriatelor comunitare şi internaţionale în derulărea programelor
 •  realizare unui marketing modern şi utilizarea factorilor de succes în marketingul instituţiei prin promovarea rezultatelor pozitive obţinute în cadrul unor manifestări
 • creşterea performanţelor în ceea ce priveşte rezultatele aplicării reperelor metodologice minimale revizuite şi orientate spre o viziune curriculară,cu consecinţe directe în creşterea  performanţelor copiilor la toate nivele de activitate.

Colectivul de cadre didactice şi nedidactice, consiliul de administraţie şi directorii Palatului Copiilor doresc :

 •  extinderea experiențelor pozitive inregistrate
 •  extindera spaţiului extracurricular în procesul educaţional în scopul valorificării tuturor   valenţelor educative în interesul superior al copilului
 •  crearea de contexte sporite de aplicare a acestui tip de educaţie (proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice), oferind astfel abordări inter disciplinare,cross-curriculare, transdiciplinare şi exersarea competenţelor şi abilităţilor de viață a personalităţii, pentru toţi copii municipiului.
 •  îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie necesar în contextul schimbărilor complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii ,a societăţii multiculturale,a globalizării.
 • asigurarea tuturor condiţiilor pentru formarea de specialitate şi continuă a personalului
 • identificarea şi atragerea a cât mai multe resurse financiare pentru modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale vitală existenţei instituţiei.
 • dezvoltarea paletei serviciilor pentru comunitate şi multiplicarea parteneriatelor comunitare în contextul cresterii an de an a solicitărilor serviciilor noastre de către comunitate .

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Articole similare

Contact
Anunțuri

Date de contact profesori

Datele de contact ale profesorilor de la Palatul Copiilor Arad și filialele, Clubul Copiilor Pecica și Clubul Copiilor Sântana, pot fi vizualizate, dâd click pe:

Citeste mai mult »