Concurs pentru ocupare posturi vacante la Palatul Copiilor Arad

Palatul Copiilor Arad organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, pe data de 11.03.2021 ,după cum urmează.

UNITATEA POSTUL  
Palatul Copiilor Arad Îngrijitor – studii generale sau studii medii 1,00 normă
Palatul Copiilor Arad Administrator patrimoniu – studii superioare 1,00 normă

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in România;
 • cunoaște limba română scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • indeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face-o incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POST DE INGRIJITOR studii generale sau studii medii – 1 normă pe perioadă  nedeterminată cu perioadă de probă de 90 de zile.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant – ÎNGRIJITOR

 • studii generale sau studii medii;
 • vechime în muncă: minim 3 ani;
 • disponibilitate pentru activitate în afara programului sau activități necuprinse în fișa postului, dar care contribuie la funcționaea optimă a unității ;
 • abilitati de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ și de munca în echipă ;
 • cunoștinte de legislație specifică locului de muncă ;
 • cunoștinte în domeniul sănătății și Securității în Muncă și PSI;
 • abilități de întreținere a spațiilor școlare interioare și exterioare.

ADMINISTRATOR PATRIMONIU studii superioare 1 normă pe perioadă  nedeterminată cu perioadă de probă de 90 de zile.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant – ADMINISTRATOR PATRIMONIU:

 • studii superioare dovedite cu diplomă de licență, îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist;
 • vechime în muncă de minim 3 ani;
 • abilități foarte bune de operare pe calculator (Word, Excel, Internet);
 • cunoștințe de accesare platformă SICAP;
 • posesor permis de conducere categoria B;
 • răspunde de inventarul încredințat;
 • disponibilitate pentru activitate în afara programului sau activități necuprinse în fișa postului, dar care contribuie la funcționarea optimă a unității;
 • abilitati de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
 • capacitatea de a lua decizii eficiente.

Mai multe informații, găsiți aici.

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Articole similare

Contact
Anunțuri

Date de contact profesori

Datele de contact ale profesorilor de la Palatul Copiilor Arad și filialele, Clubul Copiilor Pecica și Clubul Copiilor Sântana, pot fi vizualizate, dâd click pe:

Citeste mai mult »